عاشقانه ها discussion

13 views
-----------------------شاید--------------------------------

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 77 comments شاید اگر بودی، جهان رنگی دیگر داشت، شاید، نمی دانم
، ولی شاید اگر بودی
. خورشید تابستان فروغی مهربانتر داشت
، شاید اگر بودی بهار آرزوهایم رنگ هزاران یاسمن
. رنگ حقیقت داشت
، شاید اگر بودی نهال خشک قلبم
، بر شاخه های سوخته از حسرتش
. یک قطره شبنم داشت
، شاید اگر بودی ، خزان رنگین و زیبا بود
.در کوچه باغ خاطره با تو عطری ، و خزان دیگری می داشت
، شاید اگر بودی زمستان ها ، برف درخشان و سپید
، روی صورت های سبز کاج ، در چشم ما رنگی دیگر داشت
. نوری دیگر داشت ، شاید اگر بودی نمیدانم
، هرگز نمیدانم اگر بودی چه می شد ، شاید اگر می آمدی
، بعد از عبور از جاده های آرزو ، از دشت های سبز قصه
. قلبم توان این همه شادی را نداشت
، آنگاه قلب من ، چون دانه برفی
، در دست های گرم و پر مهرت
، رها از قید و بند زندگی
. میل پریدن ، شعر رفتن داشت


message 2: by Bita (new)

Bita | 54 comments شاید اگر طاقتمان تا طلوع صبح فردا طاق نشد و آسمان دلمان دوباره آفتابی بود
شاید اگر با صداقت و صمیمیت ۷ سالگیمان هیچ لبخندی را بی پاسخ نگذاشتیم
شاید اگر حضور تو زودتر کمی آنطرفتر از این همه دلتنگی بود
آنوقت...

خسته ام خسته از این همه شاید و اگر و اما و چرا و چگونه...
فقط کاش تا دیر نشده بیایی!


message 3: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 77 comments هی فلانی، زندگی شاید همین باشد"

ـ هی،فلانی!زندگی شاید همین باشد؟

یک فریب ساده و کوچک

آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را

جز برای او و جز با او نمی خواهی!

من گمانم زندگی باید همین باشد.

آه!...آه! امّا

او چرا این را نمی داند، که در این جا

من دلم تنگست،یک ذره ست؟!

"


message 4: by Bita (new)

Bita | 54 comments شاید زندگی توهمی بیش نباشد
شاید عشق دروغی بیرحمانه است
نمیدانم
اما در کنار این همه شک و تردید و شاید تو بیا با هم جهان را عاشقانه تلاوت کنیم
بیا با قلبهایمان بی هیچ چشمداشتی عاشق باشیم.
!


message 5: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 77 comments این من هستم

شاید این من هستم

میگویند این من هستم

به نظر شما این من هستم؟

راستی! به نظر شما من کی هستم؟


message 6: by Bita (last edited Sep 04, 2010 08:23AM) (new)

Bita | 54 comments این من هستم.
" من"
تنها چیزیه که اطمینان دارم هست.
مهم اینه که من هستم.


message 7: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 77 comments من هستم

تو هستی

ما هستیم

مهم اینه که ما باشیم!


message 8: by Bita (new)

Bita | 54 comments Ali wrote: "هرگاه با دیگران بودم خود را تنها می دیدم. تنها با خودم،تنها نبودم ،اما ...

اما اکنون نمیدانم ! این "خودم"کیست؟کدام است؟

هرگاه تنها میشوم گروهی خود را در من میآویزند که منم! و من با وحشت و پریش..."


:(


message 9: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 77 comments Bita wrote: "Ali wrote: "هرگاه با دیگران بودم خود را تنها می دیدم. تنها با خودم،تنها نبودم ،اما ...

اما اکنون نمیدانم ! این "خودم"کیست؟کدام است؟

هرگاه تنها میشوم گروهی خود را در من میآویزند که منم! و م..."
:))))


back to top