عاشقانه ها discussion

10 views
..................... سیاه مشق کودکانه ......................

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 77 comments گناه من ، بزرگترین گناه من ، دوست داشتن تو بود
. آنگونه که کودکان دوست دارند
. بزرگترین عاشقان جهان کودکانند
نخستین اشتباه من و نه آخرین ، زیستن بود با سرگشتگی
آماده حیرت از گردش ساده شب و روز ، و آماده
، تا هر که را که دوستش دارم هزار پاره ام کند
. تا با آن شهری بسازد و آنگاه ترکم کند چون غباری
ضعف من دیدن دنیا بود با منطقی کودکانه
و اشتباه من بیرون کشیدن عشق بود
. از غار تاریک روشنایی ها
و گستردن سینه ام بود چون عبادتگاهی در گشوده
. برای تمامی عاشقان
پیش از تو در پی کسی بودم تا به روشنائیم بسپارد
. و با تو به روشنی رسیدم
نمی توانم نادیده انگارم کسی را که مبهوتم می سازد
، و شعری را که به شگفتم می اندازد
.و عطری را که دگرگونم می کند
. که هیچگاه میان گنجشک و دانه گندم جدایی نیست
، اگر با تو بنشینم دقایقی
، حتی ترکیب خونم دگرگون می شود
، کتاب ها به پرواز در می آیند ، تابلو ها ، گلدان ها ، پرده ها
. و توازن زمین به هم می خورد
، شعر را با تو قسمت می کنم
روزنامه صبح را و قهوه را و شبم را و زبانم را و عمرم را
. و در شب شعرم ، صدایم از دهان تو برمی خیزد


message 2: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 77 comments شایدعشق همین باشد

بـا ايـن سـوالِ بـي جـواب
پـنـاه بـه آيــنــه مــي‌بــرم
خـيـره بـه تـصـويــر خــودم
مي‌پرسم: از كي بگذرم؟

يـه سـويِ ايـن قصّـه تويي
يـه سـويِ ايـن قصّـه مـنـم
بـسـتـه بـه هـم وجـودِ مــا
تو بشكني من مي‌شكنم

شایدعشق همین باشد

نه از تـو مـي‌شـه دل بُـريـد
نه بـا تـو مي‌شه دل سپرد
نه عاشقِ تو مي‌شه موند
نه فـارغ از تـو مي‌شـه مُرد

هـجـوم ِ بـن بـسـتُ ببيــن
هم پشتِ سر هم روبه رو
راهِ سـفـر بـا تـو كـجـاست؟
مـن از تـو مـي‌پـرسم، بگو!

شایدعشق همین باشد

بن بستِ اين عشقُ ببيـن
هم پشتِ سـر هم روبه رو
راهِ سـفـر بـا تـو كـجـاست؟
مـن از تـو مـي‌پـرسم، بگو!

گـريـه كـنـم يـا نـكـنــم؟
حـرف بـزنـم يـا نـزنـــم؟
من از هواي عشق ِ تو
دل بـكَـنـم يـا نـكَـنـــم؟

شایدعشق همین باشد

تو بالِ بسته‌ي مني
من ترسِ پرواز ِ تو‌اَم
بــراي آزاديِ عـشــق
از اين قفس من چه‌كنم؟

گـريـه كـنـم يـا نـكـنــم؟
حـرف بـزنـم يـا نـزنـــم؟
من از هواي عشق ِ تو
دل بـكَـنـم يـا نـكَـنـــم؟


back to top