Dandelion - قاصدک discussion

19 views
تصوير عشق > هنوز دوری، دور از من ای امید محال

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ali (new)

Ali Ashini (CafeChy) (aliashini) | 244 comments Mod
هزار سال به سوی تو آمدم
افسوس
هنوز دوری دور از من ای امید محال
هنوز دوری آه از همیشه دورتری
همیشه اما در من کسی نوید دهد
که می رسم به تو
شاید هزارسال دگر
صدای قلب ترا
پشت آن حصار بلند
همیشه می شنوم
همیشه سوی تو می آیم
همیشه در راهم
همیشه می خواهم
همیشه با توام ای جان
همیشه با من باش
همیشه اما
هرگز مباش چشم به راه
همیشه پای بسی آرزو رسیده به سنگ
همیشه خون کسی ریخته است بر درگاه

[image error]


"براي ديدن تصاوير در اندازه ي واقعي آن را در سيستم خود ذخيره نماييد و سپس عكس با كيفيت از سيستم خود را مشاهده كنيد


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments بی حوصله که می شوم، خورشید را خط خطی میکنم تا روزهای نبودنت زودتر سپری شود

ممنونم از انتخاب زیبایت دوست من


message 3: by (setareh).ساینا (last edited Aug 30, 2010 11:31AM) (new)

(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments نگفته بودم!پیش از خدا حافظی
حافظه ی باران را مرور کنی ؟

واز میان تمام رویاهایش
سلام ها را به خاطر آوری ؟

نگفته بودم !واژه ها مقدس اندا
حساس می شوندمی ترسندمی تر سانند

وحادثــــــــــــــه هیچ وقت خبرت نمی کند؟!
حالا رفته ایومن

در کوچه های قهوه ای کویری
که سواد خواندن ابر ها را ندارد

تشنه ی قطره ای سلامم
...


ارمـغـان مهـاجری  | 226 comments Mod
ممنون علی عزیز


ارمـغـان مهـاجری  | 226 comments Mod
مرسی ساینا عزیزم


back to top