عاشقانه ها discussion

13 views
جملات عاشقانه > بهترين احساس

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Matin (last edited Aug 28, 2010 03:02AM) (new)

Matin ahmadi | 7 comments به من سلام می کنی یا لبخندی میزنی حتی اگر برای ثانیه ایی، چرا که می فهمم یرای لحظه ای به ذهنت خطور کرده ام


message 2: by Bita (new)

Bita | 54 comments بهترین احساس اینه که وقتی حس میکنم دوستت دارم
تو هم منو دوست داشته باشی.


message 3: by Bita (new)

Bita | 54 comments دریغ از كودكی

آن دوره آرامش و شادی

دریغ از روزگار خوب آزادی...


مصدق


message 4: by Sara (new)

Sara | 13 comments تو هم ای خوب من این نکته

به تکرار بگو

این دلاویزترین شعر جهان را همه وقتنه به یک بار و به ده بار که صد بار بگو

دوستم داری؟ را از من بسیار بپرس

دوستت دارم را با من بسیار بگو

فريدون مشيری


back to top