عکاس خونه discussion

14 views
طبیعت -روستایی > آرامشی در پسه کوه صفه-اصفهان

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Samira (new)

Samira Salimi (ssalimi) | 40 comments


message 2: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
اما از حق نگذریم که انوار خورشید رو به خوبی به تصویر کشیده


message 3: by Samira (last edited Aug 26, 2010 09:56AM) (new)

Samira Salimi (ssalimi) | 40 comments دوست عزیز همیشه تصویر واقعی ای که درروبروس اونطور که ما تصور می کنیم نیست بله اگر به تصور ذهنی شما کوه در ادامه سمت چپ شیب دار بود می شد گفت از وسط یا همون اصطلاح خودتون نیم رخ نیست اما کوهی که روبروی من بود در سمت چپ مجددا توسط کوه دیگه به سمت بالا می رفت...و این از تقارن خوبی برخوردار نبود...درکل مفهوم انوارمدنظره نه کوه...ممنون از لطفت
ممنون از لطفت مینا جون


back to top