اتوبوس discussion

23 views
مردانه > همجنس گرا

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Masoud (new)

Masoud Nikkhoo | 123 comments Mod
اتوبوس خیلی شلوغ بود. به ایستگاه فردوسی نزدیک می شدیم. رسیدیم و درب بازشد. از جهات مختلف مردها به سمت درب می رفتند تا قبل از بسته شدن بتوانند خودشان را به بیرون بیندازند. مثل یک رودخانه ی پر قدرت، حرکت مردها به سمت درب جریان داشت. ناگهان یک مرد نظر مرا جلب کرد که داشت خلاف جهت رودخانه حرکت می کرد. به سختی جلو می رفت و خودش را به راهروی میان ردیف های صندلی می رساند. به نزدیک یه پسر نوجوان رفت. پسری با موهای طلایی، پیراهن سفید و شلوار جین آبی. زیرچشمی نگاهش می کردم. چه تلاش عجیبی کرده بود تا به هدفش برسد. چند دقیقه ای گذشت که دیدم پسر برگشت و محکم زد تو گوش مرد. مرد در حالی که می لرزید مسیر آمده را برگشت و ایستگاه بعدی پیاده شد. هیچ کس حرف نمی زد، فقط همه همدیگر رو نگاه می کردند


message 2: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
من دهنم باز مونده.نمي دونم بايد چي گفت. فساد فساد فساد.....


message 3: by Maral (new)

Maral | 35 comments sara sara koloch yadete ke!!!!!!!! ;)


message 4: by Maral (new)

Maral | 35 comments dame un pesar bache mo talai garm enteghame khilyha ro khob gereft!az jomle koloch


message 5: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
khob yadame,baz in koloche badbakht che karde


message 6: by Nasibeh (new)

Nasibeh - ام سلام ببخشيد من واقعا نمي فهمم اين متن چه ربطي به اسمش داشت ؟ ميشه بيشتر توضيح بدين


message 7: by Masoud (new)

Masoud Nikkhoo | 123 comments Mod
سلام، شاید حق با شما باشد. چون ما بطور یقین نمی دانیم چه فعلی میان این دو همجنس افتاده که مفعول رو چنین برآشفته کرده است. از من بپذیرید که دزدی در کار نبوده. چون چندین بار دزدی در اتوبوس رادیده ام و واکنش طرفین و مردم در این زمینه را می شناسم. بهر ترتیب تلاش من برای صادقانه شرح دادن ماجرا در متن با عنوانی که انتخاب کرده ام نابود شده است. در واقع این عنوان تبهکاری من در القای برداشت به خواننده را می رساند


message 8: by elham (new)

elham (laaalaaammm) یک اتفاق تکراری


message 9: by Mina (new)

Mina | 22 comments به نظر من هم مینطور شاید جریان چیز دیگه ای بوده اما عنوان شما خواننده رو منحرف میکنه


back to top