عکاس خونه discussion

15 views
طبیعت -روستایی > سکوت آبــــــــــــــــــی

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Laleh (new)

Laleh

***
دریاچه سد دز- روستای پامنار- خوزستان


message 2: by ye.qaribeh (new)

ye.qaribeh | 20 comments بسیار زیبا و دلنشین


message 3: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
فکر کنم اون قایق موتوری وسط آب این سکوت آبی رو شکسته باشه


message 4: by Samira (new)

Samira Salimi (ssalimi) | 40 comments That's perfect Laleh Junam ;)


message 5: by Mehdi (new)

Mehdi | 6 comments بايد قلاب ها رو انداخت و چوب ها رو فيكس كرد
بعد نشست و در سكوت آبي دوست غرق شد


back to top