عکاس خونه discussion

31 views
مناظر شهری > سالن موسیقی نامی زیبا و شایسته برای طبقه ششم کاخ عالی قاپو در میدان نقش جهان اصفهان

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Samira (new)

Samira Salimi (ssalimi) | 40 comments


message 2: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
ولی به نظر من خیلی قشنگ شده انگار نور داره از درون پنجره ها فوران میکنه داخل اتاق و در تضاد با گنبد اتاق قرار گرفته و کار رو از یکنواخت بودن دراورده


message 3: by Samira (new)

Samira Salimi (ssalimi) | 40 comments ممنون از نقدتون منتها من با دوربین دیجیتال کار میکنم و از حالتای افکتش این نور رو بهتر نشون میداد بقیه کمی محیطوتاریک میکردن...
ممنون از لطفت مینا جان توصیف زیبایی بود :)


message 4: by Laleh (new)

Laleh زیباست سمیرا جون


message 5: by Mahyar (last edited Sep 04, 2010 09:51AM) (new)

Mahyar Mohammadi | 62 comments خب به هر حال یا خر رو باید می چسبیدی، یا خرما رو. اگر می خواستی قاب ِ پنجره رو داشته باشی، جزییات ِ داخلی بنا رو از دست می دادی.... فکر کنم کادر رو هم با فوتوشاپ انگولک کردی. :دی


message 6: by Samira (new)

Samira Salimi (ssalimi) | 40 comments نه عکسای من یه خوبی که داره اینه که اصلا دست توشون برده نمیشه... این کادر زاییده هنر خودمه :)


message 7: by Samira (new)

Samira Salimi (ssalimi) | 40 comments مرسی لاله جونم


back to top