اتوبوس discussion

19 views
مردانه > کودکانه

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Masoud (last edited Aug 17, 2010 11:15PM) (new)

Masoud Nikkhoo | 123 comments Mod
به ایستگاه بوعلی رسیدیم که یک مرد قوی هیکل سوار اتوبوس شد. دستگیره درب را چنان محکم گرفته بود که هنگام بسته شدن، درب از جایش درآمد و داشت می خورد تو سر و صورت مردم که همان مرد قوی هیکل نگهش داشت. راننده سریع ترمز کرد، پیاده شد، آمد جلوی درب قسمت مردانه، با تأسف به درب نگاه کرد و با صدای بلند گفت: "پیاده شید، درب شکسته". چند نفری پیاده شدند و جلوی درب خلوت شد ولی ناگهان مرد قوی هیکل درب را سرجایش انداخت و گفت: "آقا درست شد". راننده خیلی مشکوک درب را بازرسی کرد و از خیر تخلیه ی مردها گذشت، سوار شد و حرکت کرد
به ایستگاه بعد که رسیدیم، وقتی راننده دکمه ی درب را زد، پایین درب در مسیرش حرکت کرد ولی بالایش از جا در رفت و دوباره داشت می خورد تو سر مردم که مرد قوی هیکل جلویش را گرفت. راننده پرید پایین. مرد قوی هیکل سریع درب را سر جایش انداخت. وقتی راننده به جلوی درب رسید، مردها خودشان را به بی خیالی زده بودند، فقط مانده بود سوت هم بزنند. راننده به آهستگی رفت پشت فرمان و به حرکت ادامه داد. جماعت جلوی درب با هم پچ پچ می کردند. در ایستگاه بعدی، وقتی راننده دکمه ی درب را زد، مرد قوی هیکل درب را بگونه ای حرکت داد که گویی همه چیز عادی است. درب کاملا شکسته بود و عملا مرد قوی هیکل آن را باز و بسته می کرد و بقیه ی مردم از ورود مسافرین جدید جلوگیری می کردند. راننده مشکوک بود و مرتب از آینه به قسمت مردانه نگاه می کرد. قسمت مردانه ی اتوبوس مثل یک کلاس مدرسه شده بود و همه از انجام یک کار یواشکی لذت می بردند
به همین شکل ایستگاه ها را طی می کردیم. به ایستگاه پل که رسیدیم مرد قوی هیکل پیاده شد و مسئولیت به گردن مردی افتاد که از چهره ی مردم می خواندم چندان اعتمادی به او ندارند. ایستگاه بعدی، ایستگاه آیت بود. راننده توقف کرد. همه نگران بودند و به درب خیره شده بودند. راننده دکمه درب را زد. مرد دست و پایش بهم گره خورد، درب از جایش در آمد و مرد تنها کاری که توانست بکند آن بود که درب را به بیرون هل دهد. درب پرت شد بیرون و مردم توی ایستگاه شروع کردند به فحش دادن. راننده پرید پایین و فریاد زد: "پیاده شید". دیگر کسی نتوانست مقاومت کند و تمام مردها به سرعت پیاده شدند


message 2: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
جالب بود. امان از این قدرت مردانه


message 3: by Mina (new)

Mina | 22 comments خیلی با حال بود خندیدم
اون آقاهه هم خیلی با حال بوده اما عنوان متن ؟


back to top