عکاس خونه discussion

48 views
ماه از نگاه تلسکوپ

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Samira (new)

Samira Salimi (ssalimi) | 40 comments


message 2: by Samira (new)

Samira Salimi (ssalimi) | 40 comments zooming with telescope Tal 120


message 3: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
خیلی قشنگه من هم عاشق ماهم و شبهای زیادی رو به تماشای ماه و ستاره ها پرداختم من هم چند تا عکس البته بدون تلسکوپ از ماه گرفتم
فرصت شد میذارم تو گروه


message 4: by Samira (last edited Aug 24, 2010 09:17AM) (new)

Samira Salimi (ssalimi) | 40 comments واقعا رویایی و زیباس... حتما، منتظرم دوست عزیز


message 5: by Nazanin (new)

Nazanin | 1 comments سمیرای عزیزم زیباست


message 6: by Parva (new)

Parva Rostami | 51 comments ممنون سميراي عزيز که ما رو هم در اين زيبايي شريک کردي


message 7: by Mina (new)

Mina | 209 comments Modmessage 8: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
البته به خوبیه عکس سمیرا نیست
اما تجربه جالبی بود
این عکس رو با یه دوربین دیجیتال معمولی گرفتم
فکر کنم ماه آبان یا آذر بود
توی ایوون داشتم از سرما یخ میزدم نوک انگشتهام دیگه کار نمیکرد
شاید ساعتها تو اون سرما ایستاده بودم و نزدیک به 30 40 تا عکس گرفتم که فقط چند تاییش خوب شد


back to top