مبانی تئوریهای نظام های سیاسی discussion

41 views
لیبرالیسم؟

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ehsan (last edited Aug 25, 2016 12:23PM) (new)

Ehsan Doin | 6 comments Mod
tarife avaliye va nazaratetun.


message 2: by Ehsan (new)

Ehsan Doin | 6 comments Mod
اصول نظام دموكراتيك؟
1 قانون اساسي
2پارلمان
3جا و جناهگيريهاي سياسي
4انتخابات
5احزاب سياسي
6نظامهاي انتخاباتي
7شركت در پروسه هاي سياسي
اصول نظامهاي غير دموكراتيك
1رابطه هاي بين حكومت و نيروي آن
2روش ادامه ي حيات و تولد نظام سياسي
3پروسه ي قانون گذاري
4روش اجراء قوانين مووضع
5روش شركت مردم در گروههاي سياسي و احزاب
6رابطه ي افكار عمومي و شرايط سياسي سيال
تمام اين موارد نشانگر اين واقعيت هستند كه تمام نظامهاي سياسي توسط علم سياست عملي قابل توضيح و تفضيل هستند.
و اما علم سياست عملي
به راه كارها و روشهاي اجايي سياست مي پردازد
علم سياست طبيعي به چيستي و چرايي نظامهاي سياسي مي پردازد
علم سياست نظري يا طبيعي مطالعات تاريخي ،اجتماعي ،جامعه شناختي و روانشناسانه را در باره ي رفتارهاي طبيعي انسان در حوزه ي سياست و دلايل سلطه طلبي و سلطه دهي مي پردازد.



message 3: by Ehsan (new)

Ehsan Doin | 6 comments Mod
va ama
in mavared baraye bahs bazan
bar asase in neveshte be vozh mishe be saheye motale va bahsemun to in topic vared bashin


back to top

50x66

مبانی تئوریهای نظام های سیاسی

unread topics | mark unread