مبانی تئوریهای نظام های سیاسی discussion

41 views
لیبرالیسم؟

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ehsan (last edited Aug 25, 2016 12:23PM) (new)

Ehsan Doin | 6 comments Mod
tarife avaliye va nazaratetun.


message 2: by Ehsan (new)

Ehsan Doin | 6 comments Mod
اصول نظام دموكراتيك؟
1 قانون اساسي
2پارلمان
3جا و جناهگيريهاي سياسي
4انتخابات
5احزاب سياسي
6نظامهاي انتخاباتي
7شركت در پروسه هاي سياسي
اصول نظامهاي غير دموكراتيك
1رابطه هاي بين حكومت و نيروي آن
2روش ادامه ي حيات و تولد نظام سياسي
3پروسه ي قانون گذاري
4روش اجراء قوانين مووضع
5روش شركت مردم در گروههاي سياسي و احزاب
6رابطه ي افكار عمومي و شرايط سياسي سيال
تمام اين موارد نشانگر اين واقعيت هستند كه تمام نظامهاي سياسي توسط علم سياست عملي قابل توضيح و تفضيل هستند.
و اما علم سياست عملي
به راه كارها و روشهاي اجايي سياست مي پردازد
علم سياست طبيعي به چيستي و چرايي نظامهاي سياسي مي پردازد
علم سياست نظري يا طبيعي مطالعات تاريخي ،اجتماعي ،جامعه شناختي و روانشناسانه را در باره ي رفتارهاي طبيعي انسان در حوزه ي سياست و دلايل سلطه طلبي و سلطه دهي مي پردازد.message 3: by Ehsan (new)

Ehsan Doin | 6 comments Mod
va ama
in mavared baraye bahs bazan
bar asase in neveshte be vozh mishe be saheye motale va bahsemun to in topic vared bashin


back to top