داستان كوتاه discussion

24 views

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (last edited Jul 20, 2010 10:01AM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments آخرش هم دستگیرمان نشد. ‏روز اول مدرسه، می خواستم همانطوری که در خانه آتش می سوزاندم، در مدرسه بسوزانم. همین شد که هر زنگ تفریح سر صف چوب خوردم و هی ناظم و معلم بهم می گفتند: «رفتی تو دار و دسته بچه تنبل ها!» یک سال گذشت، درسم خوب بود بهم جایزه دادن، بچه ها گفتند:«رفتی تو دار و دسته بچه مثبت ها!» یک کمی گذشت ما را گذاشتند کلاس ورزش. بچه بودم، بازی گوشی می کردم، مربی کلی من را تنبیه می کرد و هی شنا و کلاغ پر می داد و می گفت:«رفتی تو دار و دسته تنِ لَش ها!» خسته شدم از بس که تنبیه شدم، حرف مربی را گوش کردم بچه ها بهم گفتند:«رفتی تو دار و دسته نُنُرها!»
یک کم دیگر گذشت، ما را گذاشتند برویم ساز یاد بگیریم. باز هم اولش بازی گوشی می کردم، پدر و مادرمان هی تشر می زدند که:«رفتی تو دار و دسته الکی خوش ها!» نشستیم مثل بچه آدم تمرین کردیم، بچه های فامیل گفتند:«رفتی تو دار و دسته پیرمردها!» ‏
یک کم دیگر گذشت رفتم دانشگاه. به خودم گفتم بنشینم مثل بچه آدم درسم را بخوانم. خواندیم و نمره گرفتیم، بچه ها گفتند:«رفتی تو دار و دسته ...یه مال ها!» ‏نخواندیم با بدبختی و ده، یازده پاس کردیم، استادها گفتنتد:«رفتی تو دار و دسته علاف ها!» ما که آخرش هم نفهمیدیم در کدام مافیای داخلی عضویت داریم!؟


message 2: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments خیلی لذیذ بود اشکان
کلا زندگی ما همش از این مافیا بازیاست دیگه نه اینکه آدمیزاد تنوع طلبه به خاطر همین دایره ی مافیا بازیشم وسیعه حالا چه نیازی هست بفهمیم تو کدوم عضویت داریم همینطور همه کاره و هیچ کاره بودن خوبه دیگه مگه نه؟


message 3: by Farzan (last edited Jul 20, 2010 12:57PM) (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments سلام پسر جون
راستی یک چیزی
تنبل ها نه طنیل ها
می دونم که تو ظرفیت نقد پذیری رو داری
ما که یک چیز ساده گفتیم
دوستان چیز دیگه ای تعبیر کردن
راستی در مورد نوشته ات
همه ما ناخود آگاه توی یک دار و دسته ای قرار می گیریم
اما بودن توی این دار و دسته ها خیلی چیزا یاد میگیریم
من خودم که خیلی یاد گرفتم
دار و دسته ی مخربها را از قلم انداختی


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments Amin wrote: "خیلی لذیذ بود اشکان
کلا زندگی ما همش از این مافیا بازیاست دیگه نه اینکه آدمیزاد تنوع طلبه به خاطر همین دایره ی مافیا بازیشم وسیعه حالا چه نیازی هست بفهمیم تو کدوم عضویت داریم همینطور همه کاره و هیچ..."


والا ما نرفتیم، ما رو بردن انگاری


message 5: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments محسن من همین بالا هم گفتم که ما خودمون با پای خودمون نرفتیم که! ما رو به زور تو یه مافیایی جادادن


message 6: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments Farzan wrote: "سلام پسر جون
راستی یک چیزی
تنبل ها نه طنیل ها
می دونم که تو ظرفیت نقد پذیری رو داری
ما که یک چیز ساده گفتیم
ذوستان چیز دیگه ای تعبیر کردن
راستی در مورد نوشته ات
همه ما ناخود آگاه توی یک ..."


البته واژه نقد به چیزی دیگر اشاره دارد ولی سپاسگزارم. تصحیح کردم


message 7: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments محسن از یادآوریت ممنون
تصحیحش کردم


طيبه تيموري | 659 comments ممنون اشکان گرامی. دوست داشتم نوشته ات رو. شاید چون منم خیلی تو این دارو دسته ها رفتم و برگشتم و آخرشم به هیچ دسته ای تعلق نداشتم

...
متاسفانه فرهنگ حاکم و حراف بر جامعه ما تنها زمانی بهت جایگاه درستت رو عرضه می کنه که از همه پرزورتر باشی


message 9: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments سپاس فراوان مداد رنگی گرامی. مشکل هم همین جاست. بسیاری نه دار و دسته ای را می شناسند و نه می خواهند عضو جایی باشند، بقیه همیشه آدم ها را گروه بندی می کنند


back to top