غرب زدگی غرب زدگی discussion


44 views
بدترین کتاب

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

خرس سلام
بدترین کتاب آل احمد .
آغاز سقوط ال احمد


message 2: by Farhad (last edited Oct 17, 2013 02:02PM) (new) - rated it 4 stars

Farhad موافق نیستم. با توجه به شرایط زندگیش این کتاب هم حرف هایی برای گفتن داشت.نمیشه با این قطعیت یه طرفه به قاضی رفت...


Mojtaba Aghayusefi khers wrote: "سلام
بدترین کتاب آل احمد .
آغاز سقوط ال احمد "


میشه در مورد نظرتون توضیح بدید؟


back to top