Rumi دوستداران شمس ,مولوی discussion

238 views
کوتاه و خواندنی

Comments Showing 1-50 of 258 (258 new)    post a comment »
« previous 1 3 4 5 6

message 1: by f. (last edited Aug 25, 2016 12:15PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
گزيده‌اي از فيه ما فيه

اگر چه هر چه رو نمودی آنچنان بودی، پيغامبر با آنچنان نظر تيز و منور فرياد نکردی که: ارنی الاشياء کماهی
خوب می نمايی و در حقيقت آن زشت است؛ زشت می نمايی و در حقيقت آن نغز است. پس به ما هر چيز را چنان نما که هست، تا در دام نيفتيم و پيوسته گمراه نباشيم


message 2: by f. (last edited Aug 25, 2016 12:15PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
از سخنان شمس

درباره منصور حلاج
اگر از حقيقت خبر داشتی، اناالحق نگفتی!

منصور را هنوز «روح» تمام جمال ننموده بود.
اگرنه اناالحق چگونه گويد؟
حق کجا و «انا» کجا؟ اين «انا» چيست؟ اين حرف چيست؟ .....


message 3: by f. (last edited Aug 25, 2016 12:16PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
از سخنان شمس


هر اعتقاد که آن را گرم کرد، آن را نگه دار! و هر اعتقاد که تو را سرد کرد، از آن دور باش.


message 4: by f. (last edited Aug 25, 2016 12:16PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
از سخنان شمس

عقل تا درگاه ره می‌برد. اما اندرون خانه ره نمی‌برد. آنجا عقل حجاب است. دل حجاب است. و سر حجاب!


message 5: by f. (last edited Aug 25, 2016 12:16PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
از سخنان شمس

گفتن، جان کندن است و شنيدن، جان پروردن


message 6: by f. (last edited Aug 25, 2016 12:16PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
سخن شمس

سخن من فهم نمی‌کند. چنان که آن خطاط سه گونه خط نوشتی:
يکی او خواندی، لا غير .... يکی را هم او خواندی هم غير او .... يکی نه او خواندی نه غير او.
آن خط سوم منم که سخن گويم. نه من دانم، نه غير من.


پیشنهاد مطالعه کتاب خط سوم اثر آقای دکتر صاحب الزمانی را که در رابطه با شخصیت شمی میباشد را دارم
ف مقدم


message 7: by f. (last edited Aug 25, 2016 12:20PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
اندك اندك جمع مستان مي رسند
اندك اندك مي پرستان مي رسند

دلنوازان ناز نازان در ره اند
گلعذاران از گلستان مي رسند

اندك اندك زين جهان هست و نيست
نيستان رفتند و هستان مي رسند


مولوی


message 8: by f. (last edited Aug 25, 2016 12:28PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
هيچ چيز قدرتمند تر از طرحي نيست كه زمانش فرا رسيده باشد .
( ويكتور هوگو )‌


message 9: by f. (last edited Aug 25, 2016 12:28PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
حافظ فرمود :
دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
(۷۰۰ سال پیش)

ملک الشعرای بهار پرسید :
در میخانه نبود بسته چرا حافظ گفت؟
دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند؟
(قرن گذشته)

شهریار پاسخ داد :
در میخانه نبود بسته ولی حرمت می
واجب آمد که ملائک در میخانه زدند
(معاصر)


message 10: by S.Parisan (last edited Aug 25, 2016 12:29PM) (new)

S.Parisan کودک نجوا کرد:خدایا با من صحبت کن و یک چکاوک
در

چمنزار آواز خواند ولی کودک نشنید

پس کودک فریاد زد:خدایا با من صحبت کن!و آذرخش
در آسمان غرید ولی کودک متوجه نشد

کودک فریاد زد :خدایا یک معجزه به من نشان بده
و یک زندگی متولد شد ولی کودک نفهمید

کودک در نا امیدی گریه کرد و گفت: خدایا مرا
لمس کن و بگذار تو را
بشناسم،پس خدا نزد کودک آمد و او را لمس کرد
ولی کودک بالهای پروانه را
شکست و در حالی که خدا را درک نکرده بود از
آنجا دور شد


message 11: by f. (last edited Aug 25, 2016 12:52PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
چون قلم در دست آن کاتب مدام

کرده بین الاصبعین او مقام

نیست در من جنبشی از ذات من

اوست در من دمبدم جنبش فکن

مولوی


message 12: by f. (last edited Aug 25, 2016 12:54PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
زنهار مرا مگو كه پيرم
پيري و فنا كجا پذيرم

من ماهي چشمه حياتم
من غرقه بحر شهد و شيرم

جز از لب لعل جان ننوشم
غير سر زلف او نگيرم

گر كژ نهدم كمان ابرو
در حكم كمان او چو تيرم

انداخته اي چو تير دورم
برگير كه از تو ناگزيرم

پرم تو دهي چرا نپرم
ميرم چو تويي چرا بميرم

مولوی


message 13: by f. (last edited Aug 25, 2016 12:55PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
خدایا


نگوییم که دستم بگیر دانم که گرفته ای ز مهر


گوییم ز سر لطف دستم رها مکن


message 14: by Zahra (last edited Aug 25, 2016 12:55PM) (new)

Zahra | 1 comments حسرت و زاری که در بیماری است
وقت بیماری همه بیداری است
پس بدان این اصل را ای اصل جو
هر که را درد است ، او برده است بو
هر که او بیدار تر پردرد تر
هر که او هوشیارتر رخ زرد تر
مثنوی معنوی دفتر اول


message 15: by S.Parisan (last edited Aug 25, 2016 12:57PM) (new)

S.Parisan جوان ثروتمندي نزد يك انسانی وارسته رفت و از او اندرزي براي زندگي نيك خواست.
مرد او را به كنار پنجره برد و پرسيد:

- "پشت پنجره چه مي بيني؟"

- "آدمهايي كه ميآيند و ميروند و گداي كوري كه در خيابان صدقه ميگيرد."

بعد آينه ي بزرگي به او نشان داد و باز پرسيد:

- "در اين آينه نگاه كن و بعد بگو چه ميبيني."

- "خودم را ميبينم."
- " ديگر ديگران را نميبيني! آينه و پنجره هر دو از يك ماده ي اوليه ساخته شده اند، شيشه. اما در آينه لايه ي نازكي از نقره در پشت شيشه قرار گرفته و در آن چيزي جز شخص خودت را نميبيني. اين دو شيئ شيشه اي را با هم مقايسه كن. وقتي شيشه فقير باشد، ديگران را مي بيند و به آنها احساس محبت ميكند. اما وقتي از نقره (يعني ثروت) پوشيده ميشود، تنها خودش را مي بيند. تنها وقتي ارزش داري كه شجاع باشي و آن پوشش نقرهاي را از جلو چشمهايت برداري تا بار ديگر بتواني ديگران را ببيني و دوستشان بداري."


message 16: by f. (last edited Aug 25, 2016 01:04PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
پرسيد كسي كه ره كدامست
گفتم كين راه ترك كامست
..........................
اي عاشق شاه دان كه راهت
در جست رضاي آن همامست
..........................
چون كام و مراد دوست جويي
پس جست مراد خود حرامست
..........................
شد جمله روح عشق محبوب
كين عشق صوامع كرامست
..........................
كم از سر كوه نيست عشقش
ما را سر كوه اين تمامست
..........................
غاري كه دروست يار عشق است
جان را ز جمال او نظامست
..........................
هرچت كه صفا دهد صوابست
تعيين بنمي كنم كدامست
..........................
خامش كن و پير عشق را باش
كندر دو جهان ترا امامست
..........................
مولوی


message 17: by S.Parisan (last edited Aug 25, 2016 01:08PM) (new)

S.Parisan آرزوهاتو یه جا یاداشت کن و یکی یکی از خدا بخواه خدا یادش نمیره ولی تو یادت میره که چیزی که امروز داری دیروز آرزوشو کردی


message 18: by f. (last edited Aug 25, 2016 01:51PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
از آتش عشق سردها گرم شود
وز تابش عشق سنگها نرم شود
..........................
اي دوست گناه عاشقان سخت مگير
كز باده عشق مرد بي شرم شود
مولوي


message 19: by f. (last edited Aug 25, 2016 01:51PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
از آدمييي دمي به جاني ارزد
يك موي كز او فتد به كاني ارزد
..........................
هم آدمييي بود كه از صحبت او
نا ديدن او ملك جهاني ارزد
..........................
مولوي


message 20: by f. (last edited Aug 25, 2016 01:51PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
امشب چه لطيف و با نوا مي گذرد
لطفي دارد كه كس بدان پي نبرد
..........................
اندر گل و سنبلي كه ارواح چرد
خيره شده خواب و رو برو مي نگرد
..........................
مولوي


message 21: by f. (last edited Aug 25, 2016 01:54PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
چه عجب کسی تو جانا که ندانمت چه چیزی
تو مگر که جان جانی که چو جان جان عزیزی
ز کجات جویم ای جان که کست نیافت هرگز
ز که خواهمت که با کس ننشینی و نخیزی

عطار


message 22: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:03PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد
سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را
گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی
دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

سعدي


message 23: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:03PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان
خط همی‌بیند و عارف قلم صنع خدا را
سعدي


message 24: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:03PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست
هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

سعدي


message 25: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:03PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
مایه پرهیزگار قوت صبرست و عقل
عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست

سعدي


message 26: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:03PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار
هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب‌ست

سعدي


message 27: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:03PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
دل شوریده ما عالم اندیشه ماست
عالم از شوق تو در تاب که غوغا بگرفت

سعدي


message 28: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:03PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد
ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد
ای بوی آشنایی دانستم از کجایی
پیغام وصل جانان پیوند روح دارد
سودای عشق پختن عقلم نمی‌پسندد
فرمان عقل بردن عشقم نمی‌گذارد

سعدي


message 29: by HoMa (last edited Aug 25, 2016 02:05PM) (new)

HoMa Me | 6 comments ای غایب از نظر بخدا می سپارمت
جانم بسوختی و بدل دوست دارمت
تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک
باور مکن که دست ز دامن بدارمت

حافظ


message 30: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:05PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
عشق قهار است و من مقهور عشق

چون شكر شيرين شدم از شور عشق

مولوي


message 31: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:10PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان
پر عشق چون قوي شد غم نردبان نماند
..........................
تو مبين جهان ز بيرون كه جهان درون ديده ست
چو دو ديده را ببستي ز جهان جهان نماند
..........................
دل تو مثال بامست و حواس ناودانها
تو ز بام آب مي خور كه چو ناودان نماند
مولوي


message 32: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:11PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
هزار گونه ادب جان ز عشق آموزد
كه آن ادب نتوان يافتن ز مكتبها
مولوي


message 33: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:11PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
چشم از پي آن بايد تا چيز عجب بيند
جان از پي آن بايد تا عيش و طرب بيند
..........................
سر از پي آن بايد تا مست بتي باشد
پا از پي آن بايد كز يار تعب بيند
..........................
عشق از پي آن بايد تا سوي فلك پرد
عقل از پي آن بايد تا علم و ادب بيند
مولوي


message 34: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:13PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
به‌كجا چنين شتابان؟!... / سفرت به‌خير اما / توو دوستي، خدارا / چو از اين كوير وحشت / به سلامتي گذشتي / به شكوفه‌ها به باران / برسان سلام مارا.


message 35: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:13PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
زان يار دلنوازم شكري است با شكايت

گر نکته دان عشقي بشنو تو اين حکايت

بي مزد بود و منت هر خدمتي که کردم

يا رب مباد کس را مخدوم بي عنايت

در زلف چون کمندش اي دل مپيچ کانجا

سرها بريده بيني بي جرم و بي جنايت...


message 36: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:13PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
حکایت: عیب


جوان شیر دل خصم افکنی چندین سال عاشق زنی بود که سپیدی کوچکی در چشم داشت و جوان آن سپیدی را بی خبر بود. با آن که بسیار بر زن نظر کرده بود مرد عاشق بود و در عشق کی خبر یابد از عیب چشم یار. بعد از آن کم کم عشق جوان کم رنگ شد و دردش نقصان یافت. پس عیب چشم یار را بدید و پرسید که این سپیدی که در چشم تو آشکار شد. گفت: آن ساعت که عشق تو کم شد، چشم من نیز عیب آورد.

چون ترا در عشق نقصان شد پدید
عیب اندر چشم من زان شد پدید

منطق الطیر عطارِ نیشابوری


message 37: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:13PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
نردبان خلق این ما و منی است
عاقبت از نردبان افتادنی است

مولوی


message 38: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:13PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
مولوی تخلصش خاموش بود و خاموشی را برگزیده بود و اینهمه حرف که می زد از اضطرار بود لذا با سیاست کلی او مناسب همین بود که کمتر بگوید یا اگر می گوید گفته های خود را نیاراید، زینت نکند و در بند لفظ وقافیه نماند به همین دلیل در آن غزل مشهور دیوان شمس می گوید
" ای خمشی مغز منی پرده آن نغز منی"

سروش


message 39: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:14PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
آمده ام كه ره زنم بر سر گنج شه زنم
آمده ام كه زر برم زر نبرم خبر برم

مولوی


message 40: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:14PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
اوست نشسته در نظر من به كجا نظر كنم
اوست گرفته شهر دل من به كجا سفر برم

مولوی


message 41: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:14PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
آن باده كه دادي تو و اين عقل كه ماراست
معذور همي دار اگر جام شكستيم
..........................
امروز سر زلف تو مستانه گرفتيم
صد بار گشاديمش و صد بار ببستيم

مولوی


message 42: by Neda (last edited Aug 25, 2016 02:15PM) (new)

Neda motamed | 1 comments يك بار ار مولوي پرسيدند چرا اينقدر در وصف سكوت حرف مي زند

و او هم در جواب كفت
نور درون من هرگز يك كلمه نگفته است او مي گفت كساني كه كلمات را دوست دارند بايد با استفاده از كلمات به سوي ملكوت بروند


message 43: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:17PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
عجب چيزيست عشق و من عجبتر
تو گويي عشق را خود من نهادم
..........................
بيا گر من منم خونم بريزيد
كه تا خود من نمردم من نزادم

مولوی


message 44: by f. (last edited Aug 25, 2016 02:17PM) (new)

f. | 1028 comments Mod
فراموشم مكن يا رب ز رحمت
اگر غير ترا من ياد كردم
مولوی


message 45: by S.Parisan (last edited Aug 25, 2016 02:19PM) (new)

S.Parisan باز كن پنجره را
قاصدكی فرستادم
فوت كرده ام بر آن
تا برايت سلام آورد
كه بتابد بر تو
باران آورد
جاری شود برتو
سبزی سبزه ها را
بر دوشش گذاشته ام
و درختی كه
سايبانت باشد
باز كن پنجره را


message 46: by f. (new)

f. | 1028 comments Mod
یادمان باشد اگر شاخه گلي را چيديم

وقت پرپر شدنش سوز و نوايي نکنيم


پر پروانه شکستن هنر انسان نيست

گر شکستيم ز غفلت ، من و مايي نکنيم


يادمان باشد سر سجاده عشق

جز براي دل محبوب دعايي نکنيم


يادمان باشيد اگر خاطرمان تنها ماند

طلب عشق ز هر بي سرو پايي نکنيم


source:
http://www.amintabetaa.blogfa.com/pos...


message 47: by f. (new)

f. | 1028 comments Mod
تقدیر همان است که می اندیشی پس زیبا بیاندیش


SOURCE:
http://cdcdcd.blogfa.com/


message 48: by f. (new)

f. | 1028 comments Mod
جاي اينکه از گل ها شکايت کنيم که چرا خار دارند بيائيم از خارها تشکر کنيم که گل دارند

source:

http://cdcdcd.blogfa.com/


message 49: by f. (new)

f. | 1028 comments Mod
ما تشنه فهم ادب و معرفتیم ما خاک قدوم هرچی زیبا صفتیم

از زشتی کردار دیگه خسته شدیم محتاج دو پیمانه می و معرفتیم


source:
http://cdcdcd.blogfa.com/8605.aspx


message 50: by f. (new)

f. | 1028 comments Mod
دریا باش اگر سنگی به سوی تو پرتاب کردند سنگ غرق شود نه اینکه تو متلاطم شوی.

source:
http://cdcdcd.blogfa.com/8605.aspx


« previous 1 3 4 5 6
back to top