عکاس خونه discussion

41 views
مردم > عزت الله انتظامی - امیرشایان

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amir (new)

Amir Shayan | 112 comments [image error]


message 2: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
با دیدنش یه حس مصنوعی بودن به آدم دست میده شده مثل مجسمه های مومی موزه مادام توسو


message 3: by [deleted user] (new)

صورتك انتظامي.
شايد كارنصرت كريمي باشه.


message 4: by Naghmeh (new)

Naghmeh | 24 comments !وحشتناکه
استاد اینقدر نافرم نیست! عکس احتمالن زیادی از نزدیک گرفته شده


back to top