عکاس خونه discussion

38 views
مردم > معصومیت از دست رفته-امیرشایان

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amir (new)

Amir Shayan | 112 comments [image error]


message 2: by Amir (new)

Amir Shayan | 112 comments فروردین سال 88 بر اثر سانحه تصادف با همه خنده هایش از بین ما رفت و همیشه معصوم و پاک ماند


برای تو پارمیدا جان


message 3: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
امیر خان اول عرض تسلیت بعدش اینکه اعصابم رو حسابی داغون کردید با دیدن خنده اش گریه ام گرفته
من وابستگی شدید عاطفی با بچه ها دارم
چه نسبتس با شما داشتن؟


message 4: by Amir (new)

Amir Shayan | 112 comments دختر بهترین دوستم که از برادر برام عزیزتر هستش


back to top