عکاس خونه discussion

27 views
مردم > دایزه

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
عکس خیلی قشنگیه مخصوصا بادی که تو چادر دایزه افتاده جالبش کرده
ممنون


message 2: by Amir (new)

Amir Shayan | 112 comments عکس خوب هست ولی از لحاظ ترکیب بندی گویی داره تصویر از نگاه خارج می شود
اگر نگاه شخص (دایزه ) نبود تصویر کلا به بیرون هدایت می کرد چشم بیننده را

سمت چپ تصویر با سمت راست زیاد همگون نیست


message 3: by Naghmeh (new)

Naghmeh | 24 comments دلنشینه دایزه خانوم


طيبه تيموري خووووب


back to top