طوفان ديگر در راه است طوفان ديگر در راه است discussion


29 views
بهترين بخش كتاب؟

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Hamideh Angel از نظر من این کتاب عالی بود..


Mohammad خیلی کتاب قشنگیه. به قول بچه ها آدم رو زمین می زنه.


Fafa عالی بود واقعا... خیلی دوس دارم کتاباس سید مهدی رو!


Simin Yadegar کتاب زیباییست ولی افراط و تفریط در ان زیاد دیده میشود


back to top