عکاس خونه discussion

31 views
عکاسی ماکرو > پرنده فرش من bird of my carpet

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
[image error]


message 2: by Amir (new)

Amir Shayan | 112 comments مینای عزیز این عکس ها اصلا ماکرو نیستند نمی دونم چرا بچه های این گروه اسم این عکس ها را ماکرو می گذارند؟؟
یه سر به سایت فتودات نت تشریف ببرید و ببینید عکس های ماکرو چه عکس هایی هستند
عکس های ماکرو لنزهای مختص به خود را می خواهد


message 3: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
امیر عزیز ماکرو یه جورایی همون کلوز آپ هستش


message 4: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
فکر میکنم منظور شما میکرو یا همون مایکرو هستش اما عکسهای این گروه ماکرو یا همون مَکرو هستش


back to top