عکاس خونه discussion

28 views
مناظر شهری > دودکش chimney 2

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
[image error]


message 2: by Amir (new)

Amir Shayan | 112 comments سلام مینا جان
عکست واقعا جالب شده ممنون از این عکس زیبات


message 3: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
یادم نیست دقیق تو فتو شاپ یه بلایی سرش اووردم شاید یه فیلتر باشه

عکس مال یه روز باروونیه روزش رو یادمه اربعین پارسال بود


back to top