مهدی صاحب الزمان discussion

30 views
چگونه مهدی را بشناسیم

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by عمار (last edited Aug 25, 2016 12:08PM) (new)

عمار آلاشلو (ammar) این اواخر خیلی شنیده می شود که ظهور نزدیک است و تا چند سال انگشت شمار دیگه فرا می رسد و غیره
سوال اینه که فرضا که چنین باشه. ما چطور مهدی رو بشناسیم؟ با توجه به این که او بسیاری از بنیانهای فکری مذهبی ما رو خدشه دار خواهد کرد چرا که اکنون عصریه که اسلام به صورت پوستین وارونه شده؟؟؟


message 2: by Fateme (new)

Fateme | 5 comments تا منظور شما از شناخت چی باشه؟؟!!1


message 3: by ZEUS (new)

ZEUS (ALIAAA) | 3 comments از راه حدیثهایی که از امامان رسیده تا حدودی میتونیم بشناسیم.


message 4: by عمار (new)

عمار آلاشلو (ammar) فکر می کنم به حدیث حضرت امیر المومنین (ع) باید عمل کنیم که گفت حق را بشناسید تا اهلش را بشناسید
مطالعه و تدبر
راه دیگری نیست
مگر خدا بخواهد


back to top