عکاس خونه discussion

46 views
عکاسی انتزاعی > زندان نور

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amir (new)

Amir Shayan | 112 comments سلام
سوژه خیلی خوبی هستش ، آیا سیاهی که دوره تصویر هست را با فتوشاپ درست کردی ؟
رفلکت ها روی سیم خوب مشخص نیست


Elham Khazanehdar | 81 comments لذت بردم.عکس خوبی شده


message 3: by Afsane (new)

Afsane (lady_sos_2005yahoocom) | 2 comments man in axo dost dashtam

نور اگر زندانی هم باشد هنوز می تابد بی هیچ توقعی....
فقط پاره پاره می تابد...


back to top