داستان كوتاه discussion

56 views
نوشته هاي كوتاه > داستان آن هیچ

Comments Showing 1-14 of 14 (14 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by محسن (new)

محسن امینی کافی (mohsenkafi) | 144 comments از بزرگ ترین نیهیلیست دنیا پرسیدند : چرا نیهیلست شدی؟! گفت : هیچ


message 2: by Saeedeh (new)

Saeedeh mosavi | 70 comments همه ي هستي نهيليست ها همين هيچ هستش


message 3: by محسن (new)

محسن امینی کافی (mohsenkafi) | 144 comments Saeedeh wrote: "همه ي هستي نهيليست ها همين هيچ هستش"

مهم ترین دلیل نهیلیست شدن هم همین هیچ است


message 4: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
و استاد که گفت
پشت این پنجره جز هیچ بزرگی
هیچی نیست


message 5: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments دنیا هیچ است و هرچه دیدی هیچ است
وان نیز که گفتی و شنیدی هیچ است

سرتاسر ِآفاق دویدی، هیچ است
وان نیز به گوشه ای خزیدی، هیچ است


message 6: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
Saleh wrote: "دنیا هیچ است و هرچه دیدی هیچ است
وان نیز که گفتی و شنیدی هیچ است

سرتاسر ِآفاق دویدی، هیچ است
وان نیز به گوشه ای خزیدی، هیچ است"
دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ
پس ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ


message 7: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments اين هيچ همان هيچي نيست كه مي گويند - هيچ...
همان هيچي ست..
كه موقع بغض..موقع درد...موقع يك دريا حرف داشتن..موقع نفهميده شدن مي گوئيم
-هيچ-


message 8: by Arsam (new)

Arsam | 42 comments همه گفتنی ها را گفتند و دیگر هیچ.....ا


message 9: by Tannaz (last edited May 06, 2010 10:59AM) (new)

Tannaz | 11 comments زندگی هیچ است و همه هیچ
تمام عمر دنبال هیچ هستیم چون به هیچ می رسیم باز می گردیم و می گردیم تا دوباره به هیچ برسیم


message 10: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments هیچ = همه چیز


message 11: by Marmar (new)

Marmar | 9 comments ما خنده مون هیچ

گریه مون هیچ باخته و برنده مون هیچ


message 12: by faranak (new)

faranak | 189 comments ده تا هيچ را باهم جمع بزن
حالا ضربدر ده كن
چند تا شد ؟
هيچ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


message 13: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments ...


message 14: by Azadeh (new)

Azadeh | 7 comments ArEzO.... wrote: "اين هيچ همان هيچي نيست كه مي گويند - هيچ...
همان هيچي ست..
كه موقع بغض..موقع درد...موقع يك دريا حرف داشتن..موقع نفهميده شدن مي گوئيم
-هيچ-"


هیچ...


back to top