امضاي سند اعتراض به جعل نام خليج فارس به خليج عربي توسط گوگل discussion

22 views
تحريف نام خليج فارس

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Pooya (new)

Pooya Sharifi (pooya_biganeh) | 2 comments Mod
گوگل نام "خليج فارس" را به"خليج عربي تغيير داده .
در صورتي كه 1 ميليون نفر اعتراضشون رو به آدرس زير بفرستند گوگل مجبور به تصحيح اشتباه خود ميشود ۀ

http://www.PetitionOnline.com/sos0208...

لطفا اين پيام را به هر صورت ممكن به هر كسي كه فكر ميكنيد اندكي به وطنش و سرنوشت آن بها ميدهد ، بفرستيد
..
با تشكر
message 2: by Pooya (new)

Pooya Sharifi (pooya_biganeh) | 2 comments Mod
گوگل نام "خليج فارس" را به"خليج عربي تغيير داده .
در صورتي كه 1 ميليون نفر اعتراضشون رو به آدرس زير بفرستند گوگل مجبور به تصحيح اشتباه خود ميشود ۀ

http://www.PetitionOnline.com/...

لطفا اين پيام را به هر صورت ممكن به هر كسي كه فكر ميكنيد اندكي به وطنش و سرنوشت آن بها ميدهد ، بفرستيد
..
با تشكر


back to top

50x66

امضاي سند اعتراض به جعل نام خليج فارس به خليج...

unread topics | mark unread