تازه‌های کتاب discussion

34 views
تازه‌های نشر > نشر گمان

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehrdād (new)

Mehrdād (fidbook) | 134 comments Mod
تازه‌های نشر گمان


message 2: by Mehrdād (new)

Mehrdād (fidbook) | 134 comments Mod
مجموعه تجربه و هنر زندگی با سرپرستی و سرویراستاری خشایار دیهیمی

معتاد به کار
کار در پایه‌ای‌ترین سطح، ‌معطوف به تغییر جهان خارج است به طوری که بتوان به ملزومات زندگی دست یافت. البته با تکامل تاریخ بشری، ‌رابطه بین کار و زنده‌ماندن کمتروکمتر شده است. بین رابطه بی‌واسطه‌ای که مردم در جوامع کشاورزی با غذا و لباس تولیدی خودشان داشتند و رابطه‌ای که یک برنامه‌نویس کامپیوتر امروزه با غذا و لباسش دارد، تفاوت زیادی وجود دارد. احتمالا هرگز هیچ‌کس به اندازه فلاسفه یونانی کار را خوار نشمرده‌ است. در یونان باستان هیچ واژه خاصی برای کار وجود نداشت همان‌طور که هیچ واژه خاصی برای آنچه هنر می‌نامیم نیز نبود. در فلسفه کلاسیک یونان، کارگر یدی چندان تفاوتی با برده نداشت. افلاطون تفاوت زیادی بین کارگر یدی و فیلسوف قائل است و ادعا می‌کند که فقط فیلسوف آزاد است. به علاوه در حالی که ورزش و تفریح جسم و ذهن را برای اهداف نظامی و سیاسی آماده می‌کنند، ‌کار یدی هر دو آنها را تحلیل می‌برد و از کار می‌اندازد. البته دیدگاه‌های افلاطون آن‌قدرها هم شسته‌رفته نیست. او از ثروتمندانی که زندگی را سراسر به تفریح می‌گذرانند، انتقاد می‌کند و می‌گوید آنها باید نجارها را سرمشق قرار دهند و بعد هم اعلام می‌کند دانشجویان فلسفه باید تمام اشکال کار- حتی کار یدی- را دوست داشته باشند. وقتی به تاریخ اندیشه نگاه می‌کنیم، دو منظر اصلی درباره کار بارز به نظر می‌رسد: برخی کار را نفرینی بی‌معنا می‌دانند و برخی دیگر آن را تکلیفی پرمعنا قلمداد می‌کنند. دیدگاه اول از دوران باستان تا دوران جنبش پروتستان‌ها غالب بود و دیدگاه دوم از دوران جنبش پروتستان‌ها به بعد. لارس اسوندسن در مقدمه کتاب «کار» با گذری بر فلسفه، تاریخ، ‌ادبیات و حتی سریال‌ها و ترانه‌های روز، می‌کوشد به بررسی مقوله کار در سنت‌های مختلف فکری و آرا و عقاید «ارسطو»، «افلاطون»، «بندیکوس»، «توماس آکویناس»، «ژان کالون»، «ماکس وبر»، «تاماس کارلایل» و بسیاری دیگر بپردازد.
کار/ لارس اسوندسن/ ترجمه: فرزانه سالمی/ قیمت: ١٢٠٠٠ تومان


message 3: by Mehrdād (new)

Mehrdād (fidbook) | 134 comments Mod
رواقی‌گری در زندگی مدرن
اپیکور عقیده داشت: «فیلسوفی که رنجی از انسانی نمی‌زداید، هرچه می‌گوید، مهمل است. دارویی که درمان نکند، به هیچ دردی نمی‌خورد، ‌به همین قیاس فلسفه‌ای هم که رنجی از روان آدمی نکاهد، به هیچ کاری نمی‌آید». بسیاری از فلاسفه یونان و روم باستان نه‌تنها فلسفه زندگی را موضوع ارزشمندی برای تأمل عمیق می‌دانستند، بلکه اصلا باورشان بر این بود که هدف اصلی فلسفه، یافتن چنین چیزی است. اغلب این فیلسوفان به سایر حوزه‌های فلسفی ازجمله منطق هم علاقه داشتند، ولی علاقه‌شان به این حوزه‌ها صرفا به این دلیل بود که کند‌و‌کاو در این حوزه‌ها را برای یافتن فلسفه زندگی مفید می‌دانستند. ازجمله، فیلسوفان مکتب رواقی و کسی مثل سنکا دراین‌مورد بسیار نوشته‌اند. در بخش نخست کتاب «فلسفه‌ای برای زندگی» نوشته ویلیام اروین به توصیف زایش و سرآغاز فلسفه پرداخته می‌شود. در فصل‌های دوم و سوم به توضیح بایدهاونبایدهای زندگی رواقی پرداخته می‌شود و در فصل چهارم از مکتب رواقی در برابر انتقادهای مختلف دفاع می‌شود و روانشناسی رواقی در پرتو یافته‌های علم جدید موردارزیابی مجدد قرار می‌گیرد. اروین، ارجاع به فلسفه‌های باستان را نویدبخش یافتن فلسفه‌ای برای زندگی دانسته و بنا بر دیدگاه‌های خود که درباره آنها توضیحاتی هم ارائه می‌کند، فلسفه زندگی رواقیون را به عنوان یکی از بصیرت‌بخش‌ترین فلسفه‌ها انتخاب کرده و به تحلیل آموزه‌های آن می‌پردازد.
فلسفه‌ای برای زندگی/ ویلیام اروین/ ترجمه: محمود مقدسی/ قیمت: ١٧٠٠٠ تومان


back to top