نقش عایشه در تاریخ اسلام (دورۀ 4جلدی)‏ نقش عایشه در تاریخ اسلام (دورۀ 4جلدی)‏ discussion


2 views
نقش عایشه در تاریخ اسلام

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sheida (new) - added it

Sheida این کتاب عالیه نسبت به سایر کتاب هایی که شیعیان در این رابطه نوشته اند،کمترین حب و بغض درش دیده میشد. من ایشون رو در بحث تاریخ و تحقیق بسیار قبول دارم. کتابهای دیگری هم ازشون خوانده ام. مثل صحابی ساختگی و افسانه ی عبدالله ابن صبا، که واقعن برایم جالب بود و موضوع بحث تازگی داشت.


message 2: by Sheida (new) - added it

Sheida در ضمن یکی از منابع مهم سریال امام علی داوود میر باقری همین کتاب بود. البته از هرجای کتاب که دلشون خواسته بود به نفع فیلم استفاده کرده بودند. ولی به هر حال....


back to top