احمد شاملو discussion

61 views
به یاد آر تاریخ ما بیقراری بود

Comments (showing 1-2 of 2) (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Shima (new)

Shima | 2 comments آنگاه قرار نهادند که ما و برادرانمان یکدیگر را بکشیم

و این کوتاهترین طریق وصول به بهشت بود!

به یاد آر که تنها دستاورد کشتار

جلپاره ی بی قدر عورت ما بود


message 2: by mitra (new)

mitra | 2 comments کاش می شد ادمی وطنش را
مثل بنفشه ها
در جعبه های خاک
یک روز می توانست
همراه خویشتن ببرد هر کجا که خواست
در روشنای باران...


back to top

unread topics | mark unread