صادق هدایت discussion

27 views
بازی مرگ

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mehdi (new)

mehdi | 3 comments زاری و شیونی که سر بالین مرده می کنند چنین میرساند که او هنوز به معنی تمام کلمه نمرده است. باید به این طرز مردن تن در دهیم. ما بازی در می آوریم. "رهایی ما در مرگ است ; اما نه این مرگ "


message 2: by Azar (new)

Azar Rezaei | 1 comments دانلود داستانهای صادق هدایت مخصوص موبایل

http://sadeghhedayat1330.blogfa.com/
back to top