کرمِ کتاب discussion

14 views
اسم جدید

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ali (new)

Ali Amiri (aliamiri) | 22 comments Mod
اگر بخواهیم اسم این گروه را عوض کنیم، اسم پیشنهادی شما چیست؟


message 2: by Kamyar (new)

Kamyar Ghaffari | 32 comments Mod
کرم کتاب


message 3: by Ali (new)

Ali Amiri (aliamiri) | 22 comments Mod
من "کرم کتاب" رو دوست دارم. تا چند روز دیگه که از سفر برگردم اگر پیشنهاد دیگه ای نبود، اسم گروه رو به همین عوض میکنیم.‏


message 4: by Kamyar (new)

Kamyar Ghaffari | 32 comments Mod
خور خوش بگذره


message 5: by Ali (new)

Ali Amiri (aliamiri) | 22 comments Mod
مرسی. جات خالی بود.‏
خب مثل اینکه پیشنهاد دیگه‌ای نبوده. پس اسم گروه رو به کرم کتاب عوض می‌کنیم.‏
حالا سوال اینه که برای اعضایی که الکی عضو گروه شدن چه فکری بکنیم؟‏


message 6: by Kamyar (new)

Kamyar Ghaffari | 32 comments Mod
lock in the TOWER!!! :D


message 7: by Sed (new)

Sed Aledavood | 5 comments خیلی خوبه که داری معرفی می کنی


message 8: by Sed (new)

Sed Aledavood | 5 comments من کرم کتاب رو دوست دارم اما الان بیشتر کرم نت هستم


back to top