Top Paragraphs discussion

8 views
نویسندگان ایرانی > بهرام بیضایی

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Majid (last edited Aug 25, 2016 11:49AM) (new)

Majid (voooooooj) | 12 comments Mod
تقصیر من نیست که گمان کرده اند شیر مردم. تقصیر من نیست! همه از سگان گریختند و من پایم سست شد، خشکم زد و نتواستم گریخت؛ پنداشتند پردلم. چرا باید جار بزنم که نیستم؟

-طومار شیخ شرزین


message 2: by Iman (last edited Aug 25, 2016 01:34PM) (new)

Iman Faraji (imnfrj) | 43 comments موش ها به كار جويدن كتاب مشغولند، انديشه ها را مي جوند و خود را فربه مي كنند ولي نه با انديشه
طومار شيخ شرزين


message 3: by Iman (last edited Aug 25, 2016 01:34PM) (new)

Iman Faraji (imnfrj) | 43 comments فضول: آه استاد، پندي به من بفروش

شرزين :{دست دراز مي كند} پيش مي گيرم. {فضول سكه اي مي دهد} به كسي كه پند بفروشد اعتماد مكن!

فضول: {خشمگين} پس بده!

شرزين : آن كه پول به اندرز دهد ابله است و آن كه باز دهد ابله تر!

طومار شيخ شرزين


back to top