داستان كوتاه discussion

38 views
نوشته هاي كوتاه > سبزه الماس

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ahmad (new)

Ahmad Huseinzadeh | 11 comments بیرون پر از هیاهوست و درون من هم..
شاید درونم را دربیرون جا گذاشته باشم .
اخر صدای آشنایی اسنت
زیر این آسمان کبود
نه
نه ...
زیر این جامه سیاه تن
صدای تبل گاهی میخورد بر قلبم
و
کسی
کنار ریه هایم اسپند دود کرده
و کسی به سوی لجحظه های نذری میخواندم
سرمای خوبی دارد بیرون ..
میشود روی پنجره ها قلب کشید...
تا برایم گریه کند ...


message 2: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments غلط املایی


message 3: by Ahmad (new)

Ahmad Huseinzadeh | 11 comments خوشبختم...


back to top