داستان كوتاه discussion

44 views
نوشته های

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ahmad (new)

Ahmad Huseinzadeh | 11 comments بیرون پر از هیاهوست و درون من هم..
شاید درونم را دربیرون جا گذاشته باشم .
اخر صدای آشنایی اسنت
زیر این آسمان کبود
نه
نه ...
زیر این جامه سیاه تن
صدای تبل گاهی میخورد بر قلبم
و
کسی
کنار ریه هایم اسپند دود کرده
و کسی به سوی لجحظه های نذری میخواندم
سرمای خوبی دارد بیرون ..
میشود روی پنجره ها قلب کشید...
تا برایم گریه کند ...


message 2: by Reklama (last edited Sep 04, 2015 03:35PM) (new)

Reklama Internet (saitove) | 1 comments hey Ahmad what you think about that http://saitove.bg/logo-dizain ?
..mostly the logo with the girl ;D


back to top