Top Paragraphs discussion

2 views
ریچارد براتیگان

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Majid (last edited Aug 25, 2016 11:48AM) (new)

Majid (voooooooj) | 12 comments Mod
خورشید هندوانه ای
...
در اینجا خورشید وضعیت جالبی دارد. هر روز به رنگی ست. هیچ کس نمی داند چرا این طور است، حتی چارلی هم نمی داند. ما تا آنجا که بتوانیم هندوانه هایی با رنگهای مختلف می کاریم. این طوری که: در یک روز خاکستری، تخم های چیده شده یک هندوانه خاکستری را بر می داری و بعد آن را در یک روز خاکستری می کاری تا هندوانه های خاکستری بیشتری به دست بیاوری.
واقعا خیلی ساده است. ترتیب رنگ روزها و هندوانه ها به این شکل است -
دوشنبه: هندوانه های قرمز.
سه شنبه: هندوانه های طلایی.
چهارشنبه: هندوانه های سیاه و بی صدا.
جمعه: هندوانه های سفید.
شنبه: هندوانه های آبی.
یکشنبه: هندوانه های قهوه ای.
امروز روز هندوانه های خاکستری ست. فردا را از همه روزها بیشتر دوست دارم: روز هندوانه های سیاه و بی صدا. وقتی که آنها را می بُری هیچ صدایی ندارند و واقعا شیرین اند.

- در قند هنداونه، ترجمه مهدی نوید، ص 56 و 57


message 2: by سلماز (last edited Aug 25, 2016 12:09PM) (new)

سلماز آزاد یک تکه فلفل سبز

افتاد

بیرون از ظرف سالاد.

که چی؟


back to top