دوستداران خاتمی طرفداران موسوی discussion

69 views
ترانه آزادي اثري از پيمان سلطاني براي جنبش سبز

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Peyman (new)

Peyman (peymanoa) | 10 comments پیمان سلطانی رهبر ارکستر ملل است که دو ماه پیش و به دنبال سرکوب معترضان به تقلب در انتخابات، از اجرای کنسرت انصراف داد.
بیوگرافی این استاد موسیقی را در اینجا می‌توانید بخوانید.
http://www.hamshahrionline.ir/News/?i...:متن این ترانه نیز در ادامه آمده است


ما کشته می‏شویم، ما زنده می‏شویم، ما از برای کشته شدن زنده می‏شویم
ما کشته می‏شویم، ما زنده می‏شویم، ما از برای کشته شدن زنده می‏شویم
چیست، چیست، چیست آزادی؛ چیست آزادی
من درد در رگانم، حسرت در استخوانم، چیزی نظیر آتش بر جانم پیچیده‏است
ما به ظلمت گردن نمی‏نهیم، گردن نمی‏نهیم، نمی‏نهیم
ما به جنگ سیاهی می‏رویم
ماه غمناک، راه نمناک، ماهی قرمز افتاده بر خاک
غفلت سزای کیست، غفلت سزای کیست، آیین تازه‏ای نبود مرگ، ما زنده‏ایم، ما زنده‏ایم
این درد مشترک را فریاد کن، این درد مشترک را فریاد کن
این درد مشترک را فریاد کن، این درد مشترک را فریاد کن
دندان ملتی روی جگر، و بوی خون، بی‏قرار در باد گذشت
ای کاش می‏توانستم، ای کاش، خون رگان خود را من، قطره، قطره، قطره بگریم
دندان ملتی روی جگر، دندان ملتی روی جگر
دندان ملتی روی جگر، دندان ملتی روی جگر
آی عشق، آی عشق چهره آبیت پیدا نیست
آی عشق، آی عشق چهره آبیت پیدا نیست
ما کشته می‏شویم، زنده می‏شویم، ما از برای کشته شدن زنده می‏شویم
ما کشته می‏شویم، زنده می‏شویم، ما از برای کشته شدن زنده می‏شویم
چیست آزادی
آزادی اگر می‏طلبی، غرق به خون
غرق به خون، غرق به خون باش
تنها در این قفس خونین
عاشق ماندن معنا دارد، معنا دارد
ما کشته می‏شویم، زنده می‏شویم
ما از برای کشته شدن زنده می‏شویم
ما کشته می‏شویم، ما زنده می‏شویم، ما از برای کشته شدن زنده می‏شویم
چیست آزادی


طيبه تيموري ديوارها به من لبخند مي زنند
ميله ها نيز
من آزادم
بخاطر شعرهايم كه يك جا بند نمي شوند
شهر به شهر و كشور به كشور مي روند
و عاقبت به گوش تو نيز خواهند رسيد


message 3: by Mojtaba (new)

Mojtaba Khosravi (mojtabakh) | 7 comments ممنون


back to top

14693

دوستداران خاتمی طرفداران موسوی

unread topics | mark unread