روی ماه خداوند را ببوس روی ماه خداوند را ببوس discussion


227 views
چرا کس شعر می خوانیم ؟

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by 6z (new)

6z چون مسطور نویسندمونه


Nasim Shademan دوستان لطف کنید ادب را رعایت کنید


.رهــــــام. این چه حرفیه آخه؟.


back to top