عاشقانه هاي پاك- Pure Love discussion

18 views
يه كمي نورانيت > علیک السلام یا رمضان

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Kazim (new)

Kazim Daraei | 39 comments علیک السلام یا رمضان، ای ماه فرخنده،ای یار دیرین، ای نلزنین مهمان، ای معشوق عاشقان، خوش آمدی


message 2: by [deleted user] (new)

ای خدا مرا در این روز بواسطه ارتکاب عصیانت خوار مساز
و به ضرب تازیانه قهرت کیفر مکن
و از موجبات خشم و غضبت دور گردان
به حق احسان و نعمتهای تو به خلق
ای منتهای آرزوی مشتاقان

دعای روز ششم ماه رمضان


message 3: by [deleted user] (new)


کوله بارت بربند
شايد اين چند سحر فرصت آخر باشد
که به مقصد برسيم
بشناسيم خدا
و بفهميم که يک عمر چه غافل بوديم
مي شود آسان رفت
مي شود کاري کرد که رضا باشد او
اي سبکبال در اين راه شگرف
در دعاي سحرت در مناجات خدايي شدنت
هرگز از ياد نبر
من جا مانده بسي محتاجم


back to top