Dandelion - قاصدک discussion

8 views
عاشقانه دیگران > "وقتي كه ما خوب بوديم"

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Jirjirak324 (new)

Jirjirak324 | 63 comments "وقتی که ما خوب بودیم"


وقتی که ما خوب بودیم/توداشتی آغازی با من/و جایگاهی مشفقانه برایم


ودر بر می گرفتی مرا چون حلقه ای در تمام روز


**********************************
وقتی که ما خوب بودیم/شب ها را به سرعت می رماندیم
وچراغ ها را به سرعت خاموش می کردیم
وتو می ساختی ترانه ای از انسان برایم
آه!تو کاویده بودی درون و برونم را
و این تو بودی/که حس فریاد را در من بیدار کردي
و من می دانم این خواست تو بود
وقتی که ما خوب بودیم
***************************************
وقتی که ما خوب بودیم/من هرگز نمی دانستم نامم را
و وقتی که صبح می آمد/حس می کردم شیرینی ی جریان زندگی را
****************************************
وقتی که ما خوب بودیم/هرگز به شهر نمی رفتیم


و اجازه می دادیم ساعت ها بخوابند


وکلمات پی کار خود بروند


آه!تو شناخته بودی/تمام روزنه های وجودم را

و تو بودی که نشان دادی چکار کنم


و من می دانم که این خواست تو بود


وقتی که ما خوب بودیم


ترانه ای از "توم پاکستون/"/
When we were good(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments انتخاب زيبايي بود دوست من
ممنون


message 3: by Jirjirak324 (new)

Jirjirak324 | 63 comments ممنونم/از توجهتون سپاسگزارم


back to top