داستان كوتاه discussion

40 views
نوشته هاي كوتاه > پرده نمايش - آزاده هاظمي زاده

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)
من نمايش تنهايي ام

پرده نياندازيد

تماشاچيان خلوتم را خواهند ربود


message 2: by ArEzO.... (last edited Aug 13, 2009 01:48AM) (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments و
اگر
تنها
تو
تماشاچی خلوتم باشی
بهترین قسمت سالن
که قلب من باشد
مال تو
.
.
.
آزاده عزیزم
چه نوشته کوتاه و زیبایی
آ ف ر ی ن


back to top