نادر ابراهيمي discussion

20 views
گروه بی مدیر

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by SerA (new)

SerA Mo (saramoazamian) | 6 comments جالبه ها..خب یه گروهی هم مدیر نداشته باشه چی میشه

ارادت خاصی نسبت به نادر ابراهیمی دارم

روحش همیشه شاد همیشه سبز


message 2: by Mahan (new)

Mahan من حس مي كنم خيلي از بچه هاي قديمي گروه ديگه فعال نيستن
درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


back to top