دوستاران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز discussion

19 views
هرچه میخواهد دل تنگت بگو

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Reza (last edited Mar 02, 2008 06:58AM) (new)

Reza | 23 comments Mod
در این تاپیک دوستان میتوانندیابهتربگویم لطفا یه چیزهایی بنویسید تا دیگردوستان استفاده کنند


message 2: by Reza (new)

Reza | 23 comments Mod
دوست وهمكار ديرينم درعين بهت وشگفت و خيلي نا باورانه درعصر پنجشنبه5/2/87 دارفاني رابدرود گفت وما ماتم زده نمود ...اقاي مهندس فخرالدين مقدم نژاد
كه اغلب بهش اغا فخر ميگفتيم ديگر در ميان مانيست .ميدانيد براي رفتنش خيلي زود بود.اينجانب به همه دوستاران انمرحوم تسليت ميگويم.روحش شاد


back to top

3147

دوستاران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز

unread topics | mark unread