كافه شعر discussion

24 views
قطعات عالیات (اشعار آئینی)

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by R_Kaveh (new)

R_Kaveh | 1 comments لب‌تشنگی از حرمت و حرمان دو مقام است
یک روزِ مُحرم نشوند این رمضان‌ها...

(محمد سهرابی(معنی))


message 2: by Elham 8 (new)

Elham 8 Azimi (elham_8_azm) | 78 comments جان آمده رفته، هیجان آمده رفته
نام تو گمانم به زبان آمده رفته

احیا نگرفتم تو بگو چند فرشته
صف از پی صف تا به اذان آمده رفته؟

تا پلک زدم خواب، مرا آمده برده
تا پلک زدم نامه رسان آمده رفته

امسال نبرده ست مرا روزه، فقط گاه
بر لب عطشی مرثیه خوان آمده رفته

من در به در او به جهان آمده بودم
گفتند: کجایی؟! به جهان آمده رفته

ترسم که به جایی نرسم این رمضان هم
آن قدر به عمرم رمضان آمده رفته...

#محمد_مهدی_سیار


back to top