داستان كوتاه discussion

43 views

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Shaliz (new)

Shaliz | 2 comments همیشه عادت دارم عصرها، بروم و بر روی چمنهای خنکِ پارک بنشینم یا به تنه ی درختی کهنسال تکیه کنم و به فلسفه ی همه چیز فکر کنم ! و اینک، ره آورد دیروزم: "تحقیر، حرکت تبهکارهاست"


message 2: by Hadiov (new)

Hadiov | 3 comments شما چقدر حالت خوبه )


message 3: by Hadiov (new)

Hadiov | 3 comments چمن خنك و نور ملايم براي خوابه موقع فلسفه بافي نيست )


message 4: by Shaliz (last edited Jun 10, 2017 07:07AM) (new)

Shaliz | 2 comments Hadiov wrote: "چمن خنك و نور ملايم براي خوابه موقع فلسفه بافي نيست )"

کلا خیلی مودبی !


back to top