بهرام بیضایی discussion

22 views
وقتي همه خوابيم

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Peyman (new)

Peyman (peymanoa) | 2 comments نظرتان در مورد اين فيلم استاد بيضايي چيست؟


message 2: by Peyman (new)

Peyman (peymanoa) | 2 comments به نظر خودم ديالوگ هاي فيلم بسيار عالي بود. قبل از اينكه فيلم را ببينم تعجب كرده بودم كه چطور استاد بيضايي با حسام نواب صفوي كار كرده است ولي بعد از ديدن فيلم متوجه شدم كه انتخاب درستي كرده است.back to top