چرا عقب مانده‌ایم؟ چرا عقب مانده‌ایم؟ discussion


4 views
تحلیل کتاب : چرا ما عقب ماندیم (صفحه به صفحه)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Parham Nooralishahi در صفحه ۲۸ کتاب. نویسنده اشاره کرده است که شخصیت تحت تاثیر سه عامل است: صفات ارثی ... زمان و مکان. سپس نویسنده به صورت خیلی سرسری زمان و صفات ارثی را کم رنگ و نقش مکان را پر رنگ کرده که در یک کتاب علمی این کار اعتبار نوشته را پایین می آورد.
نکته دیگه در باره ی صفح ۲۸تعریف عامل زمان توسط نویسنده است: نوشتند که زمان ثابت است یعنی سال ۳۶۵ روز داره و ... اما تعریف زمان به عنوان عامل تعریف شخصیت ربطی به ثابت بودن زمان نداره . فاکتور زمان به معنی موقعیت شخص در تاریخ است یعنی اینکه شخصیت یک شخص اگر در دوره های مختلف تاریخی به دنیا بیاد حتی اگه عوامل مکانی و ارثی ثابت باشه ... متفاوت خواهد بود


Parham Nooralishahi در صفحه ۴۹ این کتاب. نویسنده دوباره تعریفی نادرست از بی سوادی ارايه داده است. ایشان بی سوادی را به معنی لغتی ان یعنی نداشتن سواد خواندن و نوشتن تعریف کرده است اما بی سوادی که یکی از عوامل بیان شده در مورد عقب ماندگی مردم استُ. به معنی نداشتن اطلاعات و علم کافی برای تصمیم گیری در مسایل رایج در جامعه و نداشتن توانایی پذیرفتن جهالت در موارد مختلف است که عامل مهمی در عقب افتادگی کشور ماست به این معنی که ما توانایی انتخاب و تحلیل راه درست را نداریم و مهمتر اینکه نمی خواهیم این ضعف را در خود بپذیریم


message 3: by Parham (last edited Jul 18, 2016 05:20AM) (new) - rated it 2 stars

Parham Nooralishahi در صفحه ۵۲ کتاب ... نویسنده درک اشتباهی نسبت نظر روشنفکران در باره ی تاثیر منفی اسلام در پیشرفت جامعه دارد.
مقایسه ی کلیسا با اسلام کاملا اشتباه است در واقع مقایسه بین ساختار جامعه حوزوی و کلیسایی است. روشنفکران ساختار حوزوی و تشکیل یک طبقه اجتماعی که قدرت و ثروت را در دست داشته باشند دلیل اشاعه ی فساد و عقب افتادگی می دانند. اتفاقا مقایسه ی کلیسا با سیستم حوزوی از لحاظ پتانسیل فاسد شدن آنها کاملا درست و صحیح است.
اگر به یک گروه قدرت. ثروت و توانایی کنترل ذهن و زندگی مردم را به آنها بدهیم و بعد بر آنها لباس قداست بپوشانیم ... این گروه پتانسیل بسیار بالایی برای فاسد شدن پیدا خواهد کرد.
لزوم از بین بردن مقدس سازی و مقدس پروری و قبول اینکه هر گروه و صنفی ملزم به رگوله شدن است از نکات اساسی جلوگیری از فساد و در نهایت عقب افتادگی درهر جامعه ای است. خواه این گروه یک گروه مذهبی باشد خواه سرمایه داری باشد و خواه وطن پرستی

اگر کسی نظری درباره ی تاثیر اسلام در روند پیشرفت جامعه ما داره بگه لطفا.


back to top