فلسفه discussion

108 views
سیر مطالعاتی فلسفه

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

دوستان اگه میشه از به ترتیب از مبتدی به دشوار کتابای فلسفی معرفی کنید.


message 2: by Belhor (last edited Jul 05, 2016 09:24AM) (new)

Belhor Crowley (belhor_crowley) Sir wrote: "دوستان اگه میشه از به ترتیب از مبتدی به دشوار کتابای فلسفی معرفی کنید."

الفبای فلسفه که برای خواندن انتخاب کردید برای شروع خوب هست
من خودم بسیار معتقدم که باید براساس مکاتب فلسفه را یاد گرفت
بعد از آن کتاب داستان فلسفه ویل دورانت را بخوانید
بعد از آن تاریخ فلسفه غرب برتراند راسل را مطالعه کنید
بعد شروع به مطالعه کتاب های منطق کنید
البته به شکل آکادمیک
کتابی مانند copi and cohen's introduction to logic
برای شروع خوب است
روی منطق تاکید زیادی داشته باشید

وقتی این چندتا کتاب را بخوانید به اندازه ای آشنا شده اید که بتوانید براساس علایق خود کتاب های مناسب انتخاب کنید

این را بگویم که به طور کلی کتاب های سخت فلسفی معنای خاصی ندارند
زمانی که با مسائل پایه آشنا شدید تقریبا تمامی مطالب به جز شاید کارهای ویتگنشتاین و نیتچه و مکس استیرنر تقریبا در یک سطح هستند.
اسپینوزا شاید سخت ترین مطالب فلسفی را داشته باشد که در دنیای فلسفه یافت می شود


back to top