شیکمو discussion

کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز
21 views
خوش آمدگویی به شیکموها

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by roshanak (new)

roshanak haghighi | 2 comments Mod
کتاب مرتبط تر پیدا نکردم برای بحث کردن


message 2: by Omid (new)

Omid Mazi (esposito_dimo) | 1 comments امید...یک شکمو هستم. سلاااااااام...
بنده به عنوان یک دانشجوی ارشدی که تنها 7 ماه برای دفاعش زمان داره و چیز
دیگه ای. باید بخوره کتابی غیر از موضوع پایان نامه نمیتونم بخونم جز کتاب شعر


message 3: by roshanak (new)

roshanak haghighi | 2 comments Mod
اصلا همه رو پایان نامه تو کار کنیم خوبه؟


back to top