داستان كوتاه discussion

123 views
دانلود كتاب > مرگ فروشنده - آرتور میلر

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Faeze (last edited Jul 16, 2009 10:54AM) (new)

Faeze | 487 comments Death of a salesman
یا مرگ فروشنده، نوشته ی آرتور میلر تراژدی است که با دیدی متفاوت از دید ارسطو در رابطه با این ژانر، در جامعه ی آمریکایی نوشته شد و صدها بار به روی صحنه رفت و برای همیشه نام نویسنده و شخصیت اصلی اش (ویلی لومان) را به تاریخ ادبیات انگلیسی سپرد

http://www.4shared.com/get/99076057/a...


message 2: by Hamideh (new)

Hamideh Mohammadi (hamide) خيلی ممنون !
موفق باشي


message 3: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments باران عزیزم
متشکرم


message 4: by Maryam (new)

Maryam | 158 comments مرسی باران عزیز


back to top