کرمِ کتاب discussion

75 views
معرفی کتاب > تعطیلات و کتاب‌خوانی

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ali (new)

Ali Amiri (aliamiri) | 22 comments Mod
برای تعطیلاتِ نوروز 1393 چه کتاب‌هایی به دیگران پیش‌نهاد می‌کنید؟


message 2: by Ali (new)

Ali Amiri (aliamiri) | 22 comments Mod
کتابِ پیش‌نهادی من:‏
وقتی یتیم بودیم: کازوئو ایشی‌گورو

حالا که کریستوفر بنکس، یکی به‌ترین کارآگاه‌هایِ لندن است، موقعِ آن رسیده تا رازِ مهم‌ترین اتفاقِ زندگی‌ش را آشکار کند، ناپدید شدنِ پدر و مادرش در کودکیِ او...‏


message 3: by Negin (new)

Negin | 2 comments "aghayede yek dalghak" & "naan e an saalha" (Heinrich Boll) . "soghoot" (Albert Camus) . "Malevil" & "Marg kasb o kare man ast" (Robert Merle)


message 4: by Kamyar (new)

Kamyar Ghaffari | 32 comments Mod
کنسول افتخاری (گراهام گرین) اگه از طرفداراشین یکی از کارای خوبشه


message 5: by Ali (new)

Ali Amiri (aliamiri) | 22 comments Mod
من از بعضی از کارهای گرین مثل "آمریکایی آرام" و "ضیافت" خیلی لذت بردم.‏ البته در نوجوانی اون کارها رو خوندم.‏


back to top