داستان كوتاه discussion

29 views

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments کوکی سیاه قصه ما بالهاش را بست نشست سر دیوار و سرش را توی گردنش فرو برد و با خودش فکر کرد چقدر خوب بود اگر برف نمیبارید.چقدر خوب بود اگر زمستان سر سیاه نداشت.کوکی سیاه قصه ی ما سر دیوار بالهاش را بست و بجای پریدن افتاد به فکر کردن که چقدر خوب بود که اگر که اگر که اگر.

پیشی سفید قشنگ اما چنگالهاش همیشه باز بود و سر دیوااار همیشه نشسته به انتظار.
جای کوکی سیاه قصه پیشی سفید پرید و سر سیاه زمستان به خون کشیده شد همه چیز.
کوکی سیاه قصه پرید.


message 2: by Alireza (new)

Alireza (mrwintter) | 116 comments به نظرم "داستان" نیست و "نوشته کوتاه (مینیمال)" وضعیت را بهتر مشخص می کند.


message 3: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments خب به نظر من این یک داستان کوتاه است نه نوشته ی کوتاه
چون باز هم به نظر من نوشته ی کوتاه می تواند هیچ نتیجه ای نداشته باشد می تواند صرفا از ذهن نویسنده گذشته باشد بی هیچ هدفی
اما این کوکی بیچاره ی من هم هدف داشت و هم انتها داشت
این است که
کاملا با شما مخالفم
:)
کوکی اینجا می ماند مگر بیرونمان کنند
:)


message 4: by Alireza (new)

Alireza (mrwintter) | 116 comments البته، بمانید، کسی هم بیرونتان نمی اندازد. اما "هدف" داشتن یا نداشتن از نوشتن ماهیت نوشته را تعیین نمی کند.
مشخص است که نوشته شما اسلوب اصلی داستان را ندارد (پیرنگ، روایت، شخصیت و الخ) بنابراین همان لبخند شما :)


message 5: by پری (new)

پری | 100 comments من هم فکر می کنم برای بخش نوشته ی کوتاه مناسبه.
از خط اول و توصیفش خوشم اومد


message 6: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments با اکثریت آرا رفت سمت نوشته های کوتاه
:)


message 7: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments اگه قراره که متنی موزون و مسجع نوشته بشه به نظر من این موضوع بایستی تو کل متن رعایت بشه وگرنه توی ذوق میخوره بخصوص اگه نوشته به فولکلور بزنه


message 8: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments سعی کردم همه ش در بیاد اما نشد
بعدنا دوباره سعی می کنم
مرسی


back to top