داستان كوتاه discussion

54 views
maze

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Roshana (last edited Feb 04, 2014 02:30AM) (new)

Roshana | 53 comments description
اینجا فوران زندگی...آنجا مرگ
مانده است در انتظار انسان ها مرگ
«یک روز به دیدار شما می آیم»
این نامه برای زنده ها
امضا: مرگ


شعر:میلاد عرفان پور


message 2: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments بیهوده دویده ایم
اولش که لک لک باشد آخرش هم داس است


message 3: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments اتفاقا همین اغاز و پایانه که زندگی رو باهوده میکنه
واقعا کابوسی بدتر از زندگی ابدی نیست


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 88 comments مسیله مرگ مثل مسایل جنسی در جامعه ما در این دوره که هستیم به شدت سرکوب می شود. به قول شما فوران زندگی شاید علتش باشد اما غفلت و تابو شدن مرگ مثل یک بیماری همه گیر شده است که عواقب اش وخیم است. مرسی از شما.


message 5: by Mehdi (new)

Mehdi | 88 comments و همینطور مرسی از میلاد عرفان پور!


message 6: by Roshana (new)

Roshana | 53 comments mohammad wrote: "اتفاقا همین اغاز و پایانه که زندگی رو باهوده میکنه
واقعا کابوسی بدتر از زندگی ابدی نیست"


کاملا موافقم"بعد از خوندن همه میمیرند" سیمون دوبوار جمله اخر شما رو به شدت حس کردم


message 7: by Roshana (new)

Roshana | 53 comments بگو به خضر که جز مرگ دوستان دیدن دگر چه بهره ازین عمر جاودان دیدی؟؟


message 8: by Roshana (new)

Roshana | 53 comments Mehdi wrote: "مسیله مرگ مثل مسایل جنسی در جامعه ما در این دوره که هستیم به شدت سرکوب می شود. به قول شما فوران زندگی شاید علتش باشد اما غفلت و تابو شدن مرگ مثل یک بیماری همه گیر شده است که عواقب اش وخیم است. مرسی..."

نکته جالب اینجاست که زندگی که اکثرا میشناسیمش فاصله زیادی با حیات آرمانی (حیات طیبه)داره و فکر نمیکنم یک زندگی اینچنینی انقدر کشش داشته باشه که بتونه ذهن ما رو از یادآوری مرگ منحرف کنه ،فکر می کنم برای اینکه این به اصطلاح زندگی (مردگی)رو فراموش کنیم حواس ذهنمون رو از مرگ پرت میکنیم شاید چون میترسیم


message 9: by Roshana (new)

Roshana | 53 comments Mehdi wrote: "و همینطور مرسی از میلاد عرفان پور!"

ممنون از شما
کمتر ادما ایشون رو میشناسن


back to top